USŁUGI

usługi

  • Przegląd rozruchowy
  • Przegląd przed upływem gwarancji
  • Cykliczny przegląd techniczny
  • Badanie endoskopowe przekładni
  • Analiza drgań wałów i łożysk
  • Przegląd łopat wirnika
  • Badanie kamerą termowizyjną
  • Analiza oleju
  • Analiza szkód
  • Due Diligence

Roczny przegląd obiektu budowlanego

Pomiary elektryczne oraz przegląd elektryczny (zgodnie z IRiESD)

Przegląd i konserwacja suwnicy
Przegląd i konserwacja podestu ruchomego

Due Diligence

jest to ocena dokumentacji technicznej urządzenia, począwszy od dokumentacji procesu budowlanego, uruchomienia, eksploatacji, aż po raporty, sprawozdania i protokoły z wykonanych prac konserwacyjnych i naprawczych. W ramach tej usługi sprawdzamy również wykonalność tychże raportów oraz stan opisanych w nich komponentów z uwzględnieniem stanu technicznego całej maszyny. Jest to usługa bardzo istotna przy zakupie używanych jednostek lub całych parków wiatrowych i pozwala na szczegółową kalkulację inwestycji oraz dokładniejszą prognozę przyszłych zysków.

Przegląd przed upływem gwarancji

 z punktu widzenia inwestora, jest to jeden z najważniejszych przeglądów podczas całej wieloletniej pracy urządzenia. Podczas tej inspekcji sprawdzamy, co należałoby wykonać jeszcze przed upływem gwarancji i ewentualnie wskazujemy, jakie prace powinny być wykonane w ramach umowy serwisowej lub co leży po stronie producenta. Dla inwestorów jest to bardzo istotny punkt, gdyż pozwala zaoszczędzić na naprawach i konserwacji urządzenia tuż po upływie okresu gwarancyjnego.
 

Cykliczne przeglądy techniczne

obejmują coroczne lub półroczne przeglądy stanu technicznego urządzenia. Pozwala to na bieżącą kontrolę wszystkich komponentów maszyny i ewentualne wczesne zapobieganie awariom, co znacząco wydłuża efektywną pracę elektrowni.
 

Przegląd dokumentacji eksploatacyjno - ruchowej

Przegląd dokumentacji przeprowadzamy zawsze przy inspekcji elektrowni. Na podstawie przedłożonej dokumentacji sprawdzamy poprawność oraz terminowość wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych oraz kontrolnych. W odniesieniu do zapisów zawartych w umowach, raportach oraz ekspertyzach sprawdzamy również wykonalność tychże czynności oraz stan opisanych w nich komponentów.

Inspekcje łopat wirnika

Łopaty wirnika są narażone na duże obciążenia oraz uszkodzenia. Zarówno warunki wietrzne jak i atmosferyczne oddziałują bezpośrednio na ich powierzchnię oraz strukturę. Aby utrzymać właściwości aerodynamiczne łopat w jak najlepszym stanie, sprawdzamy stan powłoki lakierniczej, występowanie pęknięć i rozwarstwień zwracamy również uwagę na zabrudzenia oraz porowatość powierzchni płata.

Badanie endoskopowe przekładni

przekładnia jest kluczowym komponentem elektrowni, w większości pracujących urządzeń. Od stanu przekładni, znajdujących się w niej kół zębatych, planet oraz łożysk zależy w głównej mierze efektywna produkcja. Z tego względu systematyczna kontrola oraz dbałość o jej należyty stan jest bardzo ważna. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko wykryć nadmierne zużycie lub niegroźne uszkodzenia, co pozwala szybko temu przeciwdziałać i tym samym zaoszczędzić środki na wymianie całej przekładni.